Danijela Radović diplomirala na Odseku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS (2001); akademsko zvanje magistre lingvističkih nauka (2008) i naučni stepen doktora lingvističkih nauka (2014) stekla je odbravniši rad „Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika", (2014) na Odseku za srpski jezik i lingvistiku istog fakulteta (mentorka Vera Vasić). Uža specijalnost u okviru nauke o jeziku su pitanja usvajanja i učenja jezika, dvojezičnosti i višejezičnosti u Vojvodini u osnovnim i srednjim školama i iz tih interdisciplina napisala je značajan broj radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku.