Dr Gordana Stojaković (Beograd, 1957) je diplomirala  na Prirodno matematičkom fakultetu – Odsek za turizam Univerziiteta u Beogradu (1980). Završila je  specijalističke rodne studije na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2011)

Osnivačica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa, S.T.R.I.K.E). U okviru Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu  rukovodila je projektom Znamenite žene Novog Sada (1999-2010). U oviru projekta je prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini, biografijama znamenitih žena tokom 19. i 20. veka. 

Glavno polje interesovanja Stojaković je istorija žena i ženskog pokreta u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji (1918-1992), ali i savremena ženska situacija u tranzicionom periodu kao što su pitanja diskriminacije žena u svetu rada i nasilje nad njima u javnoj i privatnoj sferi. Pored istraživačkog i publicističkog rada Stojaković rezultate istraživanja predstavlja kroz kratke filmske i pozorišne forme, internet platforme ženskog aktivizma i internet arhive ženske istotrije (Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana).

Dobitnica je Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova koje dodeljuje Izvršno veće AP Vojvodine (2008).

Od 1996. živi i radi u Novom Sadu.

 

BIBLIOGRAFIJA

Knjige:

Slobodan Ćurčić, Olivera Dobrivojević i Gordana Stojaković  (2002). Turistički vodič Fruške gore. Novi Sad: Prometej.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2001). Znamenite žene Novog Sada I. Novi Sad: Futura publikacije.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2002). Neda- jedna biografija. Novi Sad: Futura publikacije.

Stojaković,  Gordana,  ur. (2002). Eržebet Berček  Ester. Novi Sad: Forum i Futura publikacije.

Stojaković, Gordana (2007) Naša savremenica Savka Subotić: dramski prikaz .Novi Sad: izdanje autorke.

Stojaković, Gordana (2011), Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007). Beograd: Ženski informaciono-dokumentacioni centar (ŽINDOK).

Stojaković, Gordana (2012). Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945-1953). Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Stojaković Gordana i Svetlana Kresoja (2015). Ženska imena Novog Sada – Vodič za ljubitelje alternativnih tura. Novi Sad: Turistička organizacija Novog Sada.

Stojaković Gordana and Svetlana Kresoja (2015) Female  names of Novi Sad- Guidebook for Altenative Tour Lovers. Novi Sad: Tourist organisation City of Novi Sad.

Стојаковић Гордана (2018). Савка Суботић (1834-1918) – Жена која није ништа прећутала. Нови Сад: Академска књига.


Studije, članci i istraživanja u zbornicima i drugim tematskim publikacijama:

Stojaković,  Gordana (at al.) (2005). Turistički proizvod Novi Sad kroz istoriju u: Kulturni turizam. ur. Olga Hadžić. 313-353. Novi Sad: Univezitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. 

Stojaković,  Gordana  (2007). Turizam Fruške gore  u: Fruška gora. 515-521.  ur. Jelica Nedić. Beograd: Zavod za udžbenike.

Stojaković,  Gordana (2001). Istorijat ženskog pokreta u Vojvodini u: Demokratija i ženska prava u multietničkoj ruralnoj zajednici /zbornik radova/. 5-6. ur. Eufrozina Marina. Novi Sad: ŠOSO Milan Petrović

Stojaković,  Gordana (2002).  Prilog za istoriju ženskog pokreta u Novom Sadu u: Bilten Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica. br. 7. 27-28. Beograd. 

Stojaković,  Gordana (2002) . Staka Skenderova ili prilog za istoriju autentičnosti u: Habitus- Kulturni dijalog između islama i centralne i istočne Evrope. 177-190. ur. Zoran Gaši. br. 8. Novi Sad.

Stojaković, Gordana (2004). A New Book of Esther: From Hungarian to Serbian, celebrating women in: Feminist Europa: Rewiev of Books. Vol. 4. No 1. 50-51. Heilderberg: German Foundation for Gender Studies www.ddv-verlag.de 

Stojaković,  Gordana (2005). Na Konkursu Matice srpske 'Kakva valja da je Srpkinja u kući i društvu' – nagradu dobio muškarac u: Mapiranje mizoginije u Srbiji: Diskursi i prakse (II tom) 117-139.ur. Marina Blagojević. Beograd: AŽIN. 

Stojaković, Gordana  (2006). Tények, melyek a 19. század kőzepétől a 20. század kőzepéig meghatározták az Újvidéki, a Vajdasági Magyar nők emancipációjáért vívott küzdeimet: u: Vajdasági Magyar Nők élettörténetei. 9-17. ur. Svenka Savić és Veronika Mitro. Újvidék: Futura Publikacije i Ženske studije i istraživanja

Stojaković,  Gordana (2008), Domaća radinost i angažovanje žena u Vojvodini krajem 19. i početkom 20. veka u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini. 19-21. ur. Marina Blagojević. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova. Novi Sad.

Stojaković,  Gordana (2009), Ein Gespenst geht um in Serbien, Die Frauenbewegungshistoriographie besitzt gute Perspektiven im Wie Frauenbewegung Geschreiben wird. 279-283. Hg. Johanna Gehmacher und Natascha Vittorelli. Wien: Löcker.

Stojaković,  Gordana (2010). Education of Serbian women in domestic and foreign universites in Serbia the cultural bridge between East and West. 176-177. ed. Čedomir Popov. Novi Sad: Matica srpska.

Stojaković, Gordana (2010). Školovanje srpskih žena na stranim i domaćim univerzitetima u: Srbija kulturna spona istoka i zapada. 177-177. ur. Čedomir Popov. Novi Sad: Matica srpska.

Stojaković, Gordana (2010). Pioneer Serbian Women Physicians and Their Activist Role in Women`s Rights in: Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 24 (1-2). 109-125. ed Ljubica D. Popovich and Lilien F. Robinson. Bloomington: Slavica Publisher, Indiana University.

Stojaković, Gordana (2011). Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953. u: Partizanke, žene u Narodnooslobodilačkoj borbi. 13-38. ur. Zoran Petakovi Draško Milinović. Novi Sad: Cenzura. 

Stojaković, Gordana (2011). Nazivi škola u Novom Sadu u: Govor Novog Sada, sv. 2. Morfosintaksičke, leksičke i paragramatičke osobine. 569-583. Vera Vasić i Gordana Štasni (ur). Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Stojaković, Gordana (2011)  Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku u: Uvod u rodne teorije. 63-81. Ivana Milojević i Slobodanka Markov (ur). Novi Sad: ACIMSI i Mediterran Publishig.  

Stojaković, Gordana (2011). Women`s World (1886-1914): Serbian Women`s Laboratory as an Entrance into the Public Sphere in: Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 25 ( No 1). 21-58. ed. Ljubica D. Popovich and Lilien F. Robinson (at al.).  Bloomington: Slavica Publisher, Indiana University.

Stojaković,  Gordana(2012). Milica Tomić u: Časopis Žena Milice Tomić. 5-16. ur. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: Muzej Grada Novog Sada.

Stojaković, Gordana  (2012). Milica Tomić feminističko nasleđe koje traje  u: Časopis Žena Milice Tomić. 17-38. ur. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: Muzej Grada Novog Sada.

Stojaković,  Gordana(2012). Milica Tomić in: Women`s Issue. 5-16. ed. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: City Museum of Novi Sad.

Stojaković, Gordana  (2012). Milica Tomić - feminist heritage that lasts in: Women`s Issue. 17-38. ed. Vesna Nedeljković Angelovski. Novi Sad: City Museum of Novi Sad.

Stojaković, Gordana  (2012). Analiza u: Putokaz za radna prava – Vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama.  16-23. ur. Jovanka Zlatković. Novi Sad: S.T.R.I.K.E.

Stojaković, Gordana (2012). Anitifašistički front žena Jugoslavije (AFŽ) 1946-1953: pogled kroz AFŽ štampu u: Rod i levica. 13-39. ur. Lidija Vasiljević i Tamara Skrozza. Beograd: ŽINDOK

Stojaković, Gordana (2012). Yugoslavia Antifascist Front of Women (AFŽ) from 1946 to 1953: A look through AFŽ Press. Gender and Left Movement – Panel discussion. 13-36. ed. Lidija Vasiljević and Tamara Skrozza. Belgrade: Žindok. 

Stojaković, Gordana (2013). Draga Gavrilović: prilog za istoriju stvaranja novih rodnih uloga u srpskom društvu 19. veka u: Valorizacija razlika – Zbornik sa naučnog skupa o Dragi Gavrilović (1854-1917). 56-74. ur. Svetlana Tomić. Beograd: Altera i Fondacija multinacionalni fond kulture. 

Stojaković, Gordana (2013). Unutar oglašene ravnopravnosti polova: istraživanje o prostituciji u Novom Sadu (2010-2012). Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica. 24-107. ur. Jovanka Zlatković. Novi Sad: S.T.R.I.K.E.

Stojaković, Gordana (2014). Ideja, otpor, revolucija kao deo zaboravljenog iskustva. Za 10. 41-50. ur. Marija Srdić. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković, Gordana (2014). Žene u novim profesijama 1945-1950: pogled na svakodnevni život žena kroz štampu Antifašističkog fronta žena u: Politička upotreba prošlosti – o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru.  243-262. ur. Momir Samardžić, Milivoje Bešlin i Srđan Milošević. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija AKO. 

Stojaković, Gordana (2014). Povodom jubileja – kako je istorija ženskog pokreta u Vojvodini bila deo istorije Zavoda za ravnopravnost polova. Prvih 10 godina Zavoda za ravnopravnost polova. 93. ur. Vesna Šijački i Katarina Krajnović. Novi Sad. Zavod za ravnopravnost polova.

Stojaković, Gordana (2015). Bašta Natoševićevih u: Pasaži i dvorišta Novog Sada. 167-170. ur. Radmilo Mulić. Novi Sad: Mala velika knjiga. 

Stojaković, Gordana (2016). A Baroque Experience. Bel Guest. 30-31. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o. 

Stojaković, Gordana (2016). Hosted by Suzana & Kice. Bel Guest. 74. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o. 

Stojaković, Gordana (2016). The First Lawyers and Attorneys: The Struggle for Professional Recognition of Women`s Rights in Yugoslavia (1918-1953). New Perspectives on European Women`s Legal History. 174-197. ed. Sara L. Kimble and Marion Röwekamp. New York and London: Routledge.

Stojaković, Gordana (2017).Novosadski dom Ajnštajnovih. Bel Guest.39. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o.

Stojaković, Gordana (2017). Crtica o ženama u NOB-u tragom životne priče Jeke Kozline u: Stvar , časopis za teorijske prakse. br. 8. 100-119. ur. Đorđe Hristov, Saša Hrnjez, Ivan Radenković, Maja Solar, Aleksandar Matković Andrea Jovanović i Mark Lošonc. Nivi Sad: Gerusija.

Стојаковић Гордана (2017). Стака Скендерова или прилози за историју аутентичности (прештампано из Habitus бр. 8) у: Стака Скендерова и српска култура у Босни и Херцеговини (тематски зборник). 143-160.  Бањалука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске.

Gordana Stojaković (2017) A Drop of Cosmos Between East and West, North and South. Diplomacy an Commerce. Pp 48-49. Beograd: Color Media Communications. 

Gordana Stojaković (2017) A Futog Story. Bel Guest. 50-51. ed. Milena Mihaljčić. Beograd: Izdavačko društvo PONT d.o.o.

Стојаковић Гордана (2017) „Милица Томић, феминистичко наслеђе које траје“ у:  Милица Милетић Томић /Поуке и полемике. 7-17. ур. Силвија Дражић и Вера Копицл. Нови Сад: Савез феминистичких организација. 

Stojaković Gordana (2018) „Knjiga `Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas` po drugi put među nama“ u: Godišnjak Muzeja grada Novog Sada. Br. 11. 171-182. ur. Vesna Jovičić. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada.

Stojaković Gordana (2019) „Prezentacija nekih segmenata projekta Znamenite žene Novog Sada: istraživanje, mapiranje, (re)interpretacija i valorizacija baštine žena u  Vojvodini i Srbiji od 19. do 20. veka“ u: Teorijski diskurs savremene ženske kulture, 191-196. Pripedile Sivija Dražić i Vera Kopicl. Novi Sad: Pokrajinski  zavod za ravnopravnost polova. 

Stojaković, Gordana (2019) “Vida Tomšič – Zašto je ukinut AFŽ” u: JUGOSLAVIJA: ZAŠTO I KAKO?: zašto i kako se baviti Jugoslavijom, da li su nam potrebne (post) jugoslovenske studije i zašto? 149-174. ur. Ildiko Erdei, Branislav Dimitrijević I Tatomir Toroman. Beograd: Muzej Jugoslavije. 

Stojaković, Gordana (2019) „On the First Socialist Men and Women in Novi Sad (1868–1873)”  in: Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies 30 (1-2). 89-134. ed Ljubica D. Popovich and Lilien F. Robinson. Bloomington: Slavica Publisher, Indiana University.

Studije, članci i istraživanja (internet, elektronski izvor -CD ROM):

Stojaković , Gordana (at al.)  (2002). CD-Turizam Vojvodine. Novi Sad:  Privredna komora Vojvodine.

Stojaković, Gordana (2013). CD - Rečnik turističkih destinacija: Žitište, Kikinda, Ada i Subotica. ur. Marija Srdić. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković,  Gordana (2005). Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924)- specijalistički rad. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.ACIMSI- Centar za rodne studije.

Stojaković,  Gordana (2007). CD- AFŽ Vojvodine 1942-1953. Novi Sad: izdanje autorke. ISBN 978-86-909833-0-8.

Stojaković, Gordana (2013). Nova paradigma za nove sindikate – istorijsko-ideološki koncept u: Solidarnost 29. 26-27. http://www.marks21.info/zensko-oslobodenje/nova-paradigma-za-nove-sindikate-istorijsko-ideoloski-koncept

Stojaković, Gordana (2013). Prostitucija: posao ili nasilje- iskustvo Norveške u: Solidarnost 29. 32-33. http://www.marks21.info/zensko-oslobodenje/prostitucija-posao-ili-nasilje

Stojaković, Gordana (2013). Povodom osnivanja Udruženja alumnistkinja Rodnih studija u Novom Sadu http://alumnistkinje.org/category/skupstina/osnivacice/gordana-stojakovic/

Stojaković, Gordana (2013). Ekonomija njege i brige izgradila je zemlju u: Kulturpunkt.hr. http://www.kulturpunkt.hr/content/ekonomija-njege-i-brige-izgradila-je-zemlju

Stojaković, Gordana (2013). Novi Sad – Turističke atrakcije http://novisad.travel/turisticke-atrakcije/ 

Stojaković, Gordana (2014). Intevju sa Idom Sabo: Sjećanje o ženama u radničkom pokretu, NOB-u, AFŽ-u Jugoslavije i Vojvodine.  Zagreb: Mladi antifašisti Zagreba.  http://maz.hr/index.php/tekstovi/clanci/20-intervju-s-idom-sabo-sjecanje-o-zenama-u-radnickom-pokretu-nob-u-i-afz-u-jugoslavije-i-vojvodine

https://zenskimuzejns.org.rs/2020/09/28/secanje-ide-sabo/

Stojaković, Gordana (2014). Vreme AFŽ novinarstva u Vojvodini – Sećanje Gizele Sabo. Zagreb: Mladi antifašisti Zagreba. http://maz.hr/index.php/tekstovi/clanci/29-gordana-stojakovic-vreme-afz-novinarstva-u-vojvodini-secanja-gizele-szabo

https://zenskimuzejns.org.rs/2020/09/28/secanje-gizele-sabo/

Stojaković, Gordana (2014) Crtica o feminističkoj istoriji Grada Zagreba (1919-1940). ŽeNSki muzej https://zenskimuzejns.org.rs/2020/11/09/crtica-o-feministickoj-istoriji-grada-zagreba-1919-1940/

Stojaković, Gordana (2014). Reproduktivni rad i materinstvo u Jugoslaviji u vreme AFŽ-a u: Temat: Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma. ur. Ana Vilenica. http://www.uzbuna.org/yu/node/135/reprodukcija-vi%C5%A1kavi%C5%A1ak-reprodukcije-rod-u-ekonomskom-smislu/neoliberalizam-i-materinstvo-0

Stojaković, Gordana (2014). The Women's Antifascist Front of Vojvodina (1942-1944) - The War Experiences. International Conference in Sarajevo June 7th and 8th 2014:The place of women in war 1914-2014.   http://www.afzarhiv.org

Stojaković, Gordana (2014). Vida Tomšič- Zašto je ukinut AFŽ   http://www.afzarhiv.org

Stojaković, Gordana (2014). The Women`s Antifascist Front of Vojvodina (1942-1944)- The War Experience http://www.afzarhiv.org 

Stojaković, Gordana (2014). Prevodi koji nam nedostaju. https://korzoportal.com/tekst-u-foksu-gordana-stojakovic-prevodi-koji-nam-nedostaju/  

Stojaković, Gordana (2017) Osmomartovska trilogija http://proletter.me/portfolio/osmomartovska-trilogija/

Stojaković, Gordana (2019)  Judita Horovic. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/judita-horovic-2/

Stojaković, Gordana (2019) Savka Subotić. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/savka-subotic-2/

Stojaković, Gordana (2019) Draga Dejanović. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/draga-dejanovic-3/

Stojaković, Gordana (2019) Milica i Anka Ninković. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/sestreninkovic/

Stojaković, Gordana (2019) Adel Nemešanji. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/adel-nemesenji/

Stojaković, Gordana (2019) Milica Tomić. ŽeNSki muzej. https://zenskimuzejns.org.rs/milica-tomic-2/

Stojaković, Gordana (2019)  O istoriji žena u Vojvodini i pridevu „srpski“ i nekim drugim temama. ŽeNSki muzej https://zenskimuzejns.org.rs/2019/12/10/o-istoriji-zena-u-vojvodini-i-pridevu-srpski-i-nekim-drugim-temama/

Stojaković, Gordana (2020) Antifašistički front žena Vojvodine (1942-1953). ŽeNSki muzej https://zenskimuzejns.org.rs/2020/09/28/antifasisticki-front-zena-vojvodine-1942-1953/

Stojaković, Gordana (2020) Zapisi u Ženskom pokretu  o jugoslovenskom feminističkom iskustvu u tri slike. ŽeNSki muzej https://zenskimuzejns.org.rs/2020/11/28/zapisi-u-zenskom-pokretu-o-jugoslovenskom-feministickom-iskustvu-u-tri-slike/ 

Mape, plakati, filmovi, ostalo:

Stojaković,  Gordana (1999). Novi Sad iz ženskog ugla. Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja.

Stojaković, Gordana & Zubanov  Violeta (1999). Adresar- NS žene na delu. Novi Sad: Centar za preduzeće, preduzetništvo i menadžment.

Stojaković, Gordana (2001). Plakati – Novosađanke (1-6). Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja. 

Slobodan Ćurčić, Olivera Dobrivojević i Gordana Stojaković (2002). Turistička karta Fruške gore. Novi Sad:Prometej.

Stojaković, Gordana (2007) Naša savremenica Savka Subotić: dramski prikaz. Novi Sad: izdanje autorke.

Stojaković, Gordana  (2010) Kikinda iz ženskog ugla. Kikinda: Centar za podršku ženama.

Stojaković, Gordana (2011) Serijal: Znamenite žene Novog Sada (koscenaristkinja) ur. Danica Aćimović: Marija Trandafil, Savka Subotić, Jelena Kon, Eržebet Berček, Paula Šosberger i Milica Tomić. RTV Vojvodina 1 

Stojaković, Gordana (2012) Beograd iz ženskog ugla – Koministkinje, skojevke i narodne herojke. Beograd: Žene u crnom.

Stojaković, Gordana (2014) Fruška gora – turistička mapa. Novi Sad: Turistička organizacija Grada Novog Sada

Zlatković Jovanka i Stojaković Gordana (2016). Dokumentarni film- Žena, majka, policajka. Novi Sad: S.T.R.I.K.E i Zrenjaninski socijalni forum.

Radovi koji su se mogli naći na sajtu www.pravonarad.info do 01.01. 2020.

Stojaković, Gordana (2014). Ženski mirovni aktivizam u Jugoslaviji (1900-1941).  Predavanje održano u Sarajevu 12.09. 2014. u okviru ciklusa „Neko je rekao feminizam“. PitchWise festival. Sarajevski otvoreni centar/CURE.  

Stojaković, Gordana (2014). Reke mržnje i talasi psovki  

Stojaković, Gordana (2014). Crtica o ženskim udruženjima u Splitu, Sekciji Primorske banovine Jugoslovenskog ženskog saveza, Jelki Perić i Zlati Kovačević-Lopašić

Stojaković, Gordana (2014). Crtica o feminističkoj istoriji Grada Zagreba (1919-1940) 

Stojaković, Gordana (2014). Slučaj starije radnice uhvaćene u ralje mera štednje Vlade Srbije 

Stojaković, Gordana (2014). Zakoni za „štednju“ ugrožavaju prava starijih radnica/ka  

Stojaković, Gordana (2014). Žene i muškarci u Srbiji: Šta to beše ravnopravnost 

Stojaković, Gordana (2015) O položaju zaposlenih makji koje imaju decu sa smetnjama u razvoju 

Stojaković, Gordana (2015). Her story is repeated: Жене на периферији капитализма у две епизоде 

Stojaković, Gordana (2015). Barokne vrednosti fruškogorskih manastira brane se danas i zabranom ruža za usne 

Stojaković, Gordana (2016). Godine nezadovoljstva – Da li će levica u nastajanju ponoviti greške feminizama u nestajanju 

Stojaković, Gordana (2016). Pare ili solidarnost, pitanje je sad 

Stojaković, Gordana (2016). Vlada Srbije zaboravila na turizam - Javni sektor: diskriminacija zaposlenih 

Stojaković, Gordana (2016). Ko ima monopol nad prošlošću određuje i budućnost. Povodom Dana žena – Istorija borbe žena u interpretaciji Britanskog saveta 

Stojaković, Gordana (2016). Rad ili kršenje prava žena u prostituciji. Povodom otvaranja „Svratišta za seskualne radnice“ NVO Prevent iz Novog Sada. h

Stojaković, Gordana (2016) Povodom Međunarodnog praznika rada. Po drugi put o slučaju tekstilne radnice Ljubice Ljubičić i nešto malo o Klari Cetkin h

Stojaković, Gordana (2017) Protesti žena prethodnica velikih promena 

Stojaković, Gordana (2017) Kultura, tura, ura- Znamenite žene Novog Sada po drugi put među Novosađankama i Novosađanima 

Stojaković, Gordana (2018) Ponešto o Aleksandri Kolontaj i trikovima istoriografije 

decembar 2020.