Klaudija Petrović, saradnica na izradi veb sajta „Ženskih studija i istraživanja" od 2017. godine.