Feministička lingvistika (FL) je naučna interdisciplina koja obuhvata teorijska i empirijska istraživanja u nauci o jeziku i usmerava ih ka objašnjavanju i razotkrivanju načina na koji su rod i pol u različitim jezicima međusobno povezani u društvu i u kulturi. Jezik reflektuje patrijarhalne odnose moći u društvu, što najčešće vidimo u različitim oblicima seksizma u jeziku u našoj kulturi.

Feministička kritika jezika je kod nas dvojaka: 1. prisutan je kritički odnos prema upotrebi jezika u javnoj (institucionalnoj) i privatnoj (ličnoj) sferi; 2. doprinosi diskusiji o normiranju i standardizaciji rodno osetljivog jezika. Razvoj FL pratimo prema teorijskom konceptu koji zastupaju istraživačice i teoretičarke: 1. teorija nedostatka, 2. teorija razlike i 3. konstruktivistička teorija.

FL uvodi Svenka Savić sredinom 90-ih godina u Srbiji u radovima (tekstovi u: Ženske studije, Feminističke sveske, Žene na delu i dr.), predavanjima (Centar za ženske studije, Beograd, „Ženske studije i istraživanja”, Novi Sad, Centar za rodne studije, Sarajevo, na ACIMSI Centru za rodne studije UNS). Otvara nove teme, obrazuje istraživačice i izdaje publikacije sa saradnicama.

U ovoj interdisciplini Savić afirmiše teorijski stav za standardizaciju rodno osetljivog jezika (ROJ), potvrdom brojih empirijskih podataka iz različitih razgovornih situaicija, u različitim kontekstima i među sagovornicima/ama sa neravnopravnom preraspodelom moći.

Na širem geografskom području nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika prisutno je zajedničko nastojanje i umrežavanje feministički obrazovanih istraživačica koje zahtevaju uvođenje ROJ-a u javnu i institicionalnu sferu i rodne perspektive u interdisciplinarna istraživanja jezika u najrazličitijim kontekstima. To su npr. u Hrvatskoj radovi Rade Borić i Zrinjke Glovacki-Bernardi, u Crnoj Gori Nade Drobnjak, u BiH Jasmine Čauševići Jasne Zlotrg, da spomenemo samo neke od njih, a u Beogradu Jelena Filipović sa saradnicama.

Teorijski okvir pretočen u praksu vidljiv je u tri osnovne publikacije na ovom sajtu: Vodiču za rodno osetljiv jezik (2019), Priručniku za rodno osetljiv jezik (2019), Rod i jezik (2008).

- Literatura

dr Margareta Bašaragin