1.Babović, Marija et al. Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji. 31.01.2020
2. Bašaragin, Margareta. Rod, kultura i diskurs razgovora u razredu. 25.03.2020
3. Bašaragin, Margareta. Seksizam u antiejdž novinskim oglasima – šta nam obećavaju?. 01.03.2020
4. Belić, Uglješa. Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta. Ideologizacija i interkulturalnost. 25.03.2020
5. Blagojević Hjuson, Marina. Rodni barometar u Srbiji: razvoj i svakodnevni život. 25.01.2020
6. CEDAW. Opšta preporuka br. 27- Starije žene i zaštita njihovih ljudskih prava. 25.02.2020
7. Devedžić, Mirjana. Stojiljković Gnjavatović, Jelena. Demografski profil starog stanovništva Srbije. 10.02.2020
8. Dobrobit i bezbednost žena. Anketa o nasilju nad ženama koje je sproveo OEBS. 20.01.2020
9. Đurić Kuzmanović, Tatjana. Rodnost i razvoj u Srbiji. Od dirigovanog nerazvoja do tranzicije. 25.03.2020
10. In Our Words. What older people say about discrimination and human rights in older age. 01.02.2020
11. Istraživanje o položaju starijih žena u Srbiji. 06.02.2020
12. Jačanje prava starijih ljudi. Za konvenciju Ujedinjenih Nacija. 25.01.2020
13. Janković, Brankica et al. Dobro čuvana porodična tajna - zlostavljanje starijih osoba. 12.02.2020
14. Janković, Brankica et al. Položaj starijih na selu. 28.01.2020
15. Janković, Brankica et al. Starenje u gradovima –izazovi savremenog društva. 15.01.2020
16. Jarić, Vesna. Radović,Nadežda. Rečnik rodne ravnopravnosti. 25.03.2020
17. Knežić, Branislava. Ne samo koliko živeti. O starenju i starosti. 20.01.2020
18. Kodrnja, Jasenka. Savić, Svenka. Slapšak. Svetlana. Kultura, drugi, žene. 25.03.2020
19. Matić, Marina et al. Socijalno-ekonomska prava žena u Srbiji. 25.01.2020
20. Matković,Gordana et al. Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije. 06.02.2020
21. Nikolić Maksić, Tamara. Maksimović, Maja. Ideje za lepu i aktivnu starost. Primeri dobre prakse. 25.03.2020
22. Nikolić-Ristanović, Vesna et al. Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji. 02.02.2020
23. Petrušić, Nevena et al. Uvod u starenje i ljudska prava starijih. Pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih. 20.01.2020
24. Ryter, Elisabeth. Barben, Marie-Louise. Selbstbestimmung und Abhängigkeit. Erwartungen von Frauen an das hohe Alter. 01.02.2020
25. Ryter, Elisabeth. Barben, Marie-Louise. Das vierte Lebenslater ist weiblich. 25.03.2020
26. Satarić, Nadežda. Alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena o diskriminaciji starijih žena u Srbiji. 15.08.2019
27. Satarić, Nadežda. Kako organizacije civilnog društva u Srbiji doprinose razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih. Primeri dobre prakse. 20.01.2020
28. Satarić, Nadežda. Perišić, Natalija. Prigušena svetla grada. Studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda. 28.02.2020
29. Savić, Svenka et al. Rod i jezik. 25.03.2020
30. Sleap, Bridget. Imaju ista prava. Šta starije žene imaju da kažu o svojim pravima da ne budu diskriminisane, da budu ravnopravne i slobodne od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. 25.01.2020
32. Sleap, Bridget. Sloboda da odlučujemo sami. Šta starije osobe govore o svojim pravima na autonomiju i nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu. 12.02.2020
33. Stanić, Katarina. Penzijski isistem u Srbiji. Dizajn, karakteristike i preporuke. 13.02.2020
34. Tanasić, Jasmina. Situaciona analiza u okviru projekta "Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba". 31.01.2020
35.Todorović, Nataša. Vračević, Milutin. Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. Uspesi i naučene lekcije. 15.01.2020
36. Todorović, Nataša et al. Međugeneracijska solidarnost između porodice i države. 12.01.2020
37.Todorović, Nataša et al. Starenje i digitalna uključenost. Polazna studija sa preporukama. 20.01.2020
38.Todorović, Nataša et al. Vodić za korišćenje E-usluga. Pristup starijih osoba informacionim i komunikacionim tehnologijama. 20.01.2020
39. Toleikyte, Daina et al. Briga i nega za starije osobe u lokalnoj zajednici.Priručnik Srbija 2013. 25.01.2020
40. Urdarević, Bojan et al. Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji. 20.03.2020
41. Valić Nedeljković, Dubravka. Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. 20.01.2020
42. Vračević,Milutin et al. Međugeneracijska razmena u Republici Srbiji. 20.01.2020
43. Žene i muškarci u Repubici Srbiji. 10.02.2020
44. Vodić za nacionalnu implementaciju Madridskog internacionalnog plana akcije o starenju. 28.03.2020
45. Kozarčanin, Lidija. Milojević, Slavica. Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju vlade Republike Srbije, 2006-2015. i predlozi za novi strateški okvir. 28.03.2020
46. Starenje: dvostruka mjerila i tabui. 29.03.2020
47. Slobodanka Markov, Neki pokazatelji socijalno-ekonomskog položaja starih lica u Novom Sadu
48. Žene 65+ u doba korone: iskustva i izazovi
4
9. Vuksanović, Iskra. Ka kulturi pamćenja u knjizi Rom k'o Grom Hedine Tahirović Sijerčić: Radio Sarajevo, Interkulturalnost br. 17, 2018.
50. Vuksanović, Iskra. Treći rod i stare životinje u pismima iz Norveške Isidore Sekulić
51. Janković, Svetlana. Marginalizovan društvenih položaj starijih žena u Srbiji
5
2. Petrušić, Nevena; Satarić, Nadežda; Beker, Kosana; Položaj i učešće starijih žena u političkom i javnom životu u Srbiji