Margareta Bašaragin, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu na temi „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodiniˮ (mentorka Svenka Savić) i stekla zvanje doktorke nauka - rodne studije.

Školsku 2015-2016.g. provela kao stipendistkinja Evropske komisije u okviru Erazmus Mundus Sigma Agile (Erasmus Mundus Action 2 - SIGMA Agile) projekta na Centru za transdisciplinarne rodne studije (Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien) na Humboltovom univerzitetu u Berlinu (Humboldt Universität zu Berlin) u Nemačkoj, pod mentorstvom profesorke dr Lan Hornšajt (Lann Hornscheidt).

Na master studijama nemački jezik i lingvistika Katedre za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu odbranila master rad „Sprache der Werbung in Anti-Age-Anzeigen im Deutschen und im Serbischen“ („Jezik reklame u anti-ejdž oglasima u nemačkom i srpskom jeziku“) i stekla zvanje master profesorke nemačkog jezika i književnosti.

2002. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za nemački jezik i književnost u roku i stekla zvanje profesorke nemačkog jezika i književnosti, i 2004. položila državni ispit, tj. licencu za rad nastavnika.

Od 2007. radi u nastavi kao nastavnica nemačkog i engleskog jezika.

Poverenica ogranka Udruženja „Ženskih studija i istraživanja“ Novi Sad u Subotici od 2020. godine.

BIBLIOGRAFIJA

KNJIGE

 • Bašaragin, Margareta (2019). Rod, kultura i diskurs razgovora u razredu. Novi Sad: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.
 • Bašaragin, Margareta (2020). Znamenite Jevrejke Subotice. Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije.

RADOVI I PRILOZI U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA

 • Bašaragin, Margareta (2020). Institucionalizacija istraživanja roda u visokoškolskom obrazovanju. Časopis za feminističku teoriju i studije kulture Genero, 24. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (u štampi).
 • Bašaragin, Margareta (2020). „Upotreba rodno osetljivog jezika u feminističkom časopisu Ženski pokret / Use of gender-sensitive language in the feminist Women’s Movement magazine“, Knjiga sažetaka sa Međunarodnog naučnog skupa Časopis Ženski pokret (1920-1938), Institutu za književnost i umetnot, Beograd, 18-19 (M34).
 • Bašaragin, Margareta (2020). „Feministička lingvistka“, u: Antonić, Ivana (ur.) Svenka Savić: Između baletske i jezičke igre, Novi Sad: Ženske studije i istraživanja, Futura publikacije, 63-100.
 • Bašaragin, Margareta; Gajić, Draga (2020). „Dr Margita Hercl – antifašistkinja i lekarka“, Zbornik radova sa Naučne konferencija sa međunarodnim učešćem Naučnice u društvu, 11–13. februara 2020. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut SANU, Beograd, u štampi.
 • Savić, Svenka; Bašaragin, Margareta (2020). „Ženski rokovnik“ 2004-2020: Manifestacija rodne ravnopravnosti u jednom okviru mehanizama za rodnu ravnopravnost“, u štampi.
 • Savić, Svenka; Bašaragin, Margareta; Dabižinović, Ervina (2020). „Poštanske marke u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor podataka za međuzavisnost roda i ideologije“, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Njegoševi dani 8, Kotor, Crna Gora (u štampi).
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2020). “Gender and Ideology: Women on Postage Stamps in Serbia: 2006-2018“, Teme (u štampi)
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2019). „Funkcije diskursne strategije 'govorenje uglas' u TV duelu političara u Srbiji“, u: Gruhonjić, Dinko (ur.); Drašković, Brankica (ur.) Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Mediji i javne poltike – uzmeđu proklamovanog i prakse, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 91-107.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2019). “Gender perspective on teacher-pupil classroom interaction: Feedback and evaluation”, Slovenščina, 2.0 (2), 172-196.
  Bašaragin, Margareta (2019). „Enciklopedijski tekst o znamenitim ženama“, Časopis za feminističku teoriju i studije kulture Genero, 23. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 251-256 (M53).
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2019). „Rod žene i antifašizam na društvenoj mreži Ženska posla“, u: Gruhonjić, Dinko i Dubravka Valić Nedeljković (ur.) (2019). Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencija Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima, 25. maj 2018, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, uz podršku Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji, Novi Sad, 185-197.
 • Basaragin, Margareta (2018). “Gender and Cultural Aspects on Linguistic Space in Classroom Talk”, Abstract Book ICS-2 2nd International Conference on Sociolinguistics, 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary (24).
 • Savic, Svenka; Basaragin, Margareta; Radovic, Danijela (2018). “Gender and Ideology: Women on Postage Stamps in Serbia: 2000-2017”, Abstract Book ICS-2 2nd International Conference on Sociolinguistics, 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary (226).
 • Bašaragin, Margareta (2018). „Elementi interkulturnog obrazovanja u vannastavnim aktivnostima u osnovnim školama: primer rodne analize školskih priredbi u dvojezičnoj školi u Vojvodini“, Interkulturalnost u obrazovanju InterKult 2017, Zbornik 12, Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, Filozofski fakultet, 43-62.
 • Bašaragin, Margareta (2018). „Jezik kao političko sredstvo ne_diskriminatorne prakse: jedno shvatanje roda u nemačkom jeziku profesx Lan Hornšajt (lann hornscheidt)“, u: Zaharijević, Adrijana i Katarina Lončarević (ur.) (2018). Feministička teorija za sve. Zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 397-416.
 • Bašaragin, Margareta et al. (2016). "Upotreba rodno osetljivog jezika na sajtovima fakulteta Univerziteta u Novom Sadu", u: Peršić, Iva (ur.), Zbornik radova s Međunarodne studentske konferencije „Jezik: uputstva za upotrebu. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 20-34.
 • Bašaragin Margareta (2016). „Interakcija roda i jezika u razgovoru nastavnik-učenik u razredu: prekidanja i preklapanja“, Prilozi proučavanju jezika, 47. Novi Sad: Filozofski fakultet, 123-133 (M52).
 • Bašaragin, Margareta (2016). „A társadalmi nem és a nyelv kölcsönhatása a tantermi beszélgetésekben – megszólítás” (Beretka Katinka fordítása), Létünk, XLVI. évfolyam, 2016. 4. szám. Újvidék: Forum Könyvkiadó Intézet, 109-128 (M52).
 • Bašaragin, Margareta (2016). „Životne priče univerzitetskih profesorki“, Časopis za feminističku teoriju i studije kulture Genero, 20. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 181-187 (M53).
 • Bašaragin, Margareta; Svenka Savić (2016). „Rodno osetljiva analiza čitanki za osmi razred OŠ za srpski jezik, srpski kao nematernji i mađarski jezik“, Zbornik Odseka za pedagogiju, Sveska 25 (2016), Filozofski fakultet, Novi Sad, 75-97 (M52).
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2016). “Overlapping in Classroom Talk: Interplay of Gender and Language”, In: Programme Booklet of The 9th International Gender and Language Association Conference IGALA “Time and Transition: Gender, sexuality discourse and language”, 19-21.05.2016.g., City University, Hong Kong, China, 31.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2016). “Gender Perspective on Teacher-Pupils Classroom Interaction: Feedback and Evaluation”. In: Granić, Jagoda; Istvan Kecskes (eds.) (2016). Book of Abstracts Intercultural Pragmatics and Communication - INPRA 2016, 10 – 12 June 2016, University of Split, Croatia, 36.
 • Bašaragin, Margareta (2015). „Interkulturalnost osnovnoškolske obrazovne prakse – primer školskih priredbi“. U: Grujić, Tamara; Jasmina Arsenijević, Jasmina (ur.) (2015). Kompetencije vaspitača za društvo znanja: tematski zbornik / Četvrta međunarodna naučnostručna konferencija Metodički dani. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 417-426 (M 53).
 • Bašaragin, Margareta (2015). „Gender sensitive textbooks analysis for Serbian in eighth grade - the case of educational identity politics“. In Jerkov, Aleksandar (ed.) (2015). Book of Abstracts DiscourseNet 15, International conference: Discourses of Culture – Cultures of Discourse, University library „Svetozar Marković”, Belgrade, March 19-21, 28.
 • Bašaragin, Margareta (2014). „Seksizam u antiejdž novinskim oglasima – šta nam obećavaju“, U: Valić Nedeljković, Dubravka, Pralica, Dejan (ur.) (2014). Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene. Medijska istraživanja - Zbornik 6. Novi Sad: Filozofski fakultet, 28-37 (M14).
 • Bašaragin, Margareta (2013). „TV reklama kao ogledalo stereotipne mizoginije – kritička analiza reklamnog TV diskursa iz rodne perspektive“. U: Valić Nedeljković, Dubravka, Pralica, Dejan (ur.) (2013). Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene 3. Novi Sad: Filozofski fakultet, 281-292 (M14).

MEĐUNARODNI SKUPOVI I KONFERENCIJE

 • Bašaragin, Margareta (2020). „Upotreba rodno osetljivog jezika u feminističkom časopisu Ženski pokret / Use of gender-sensitive language in the feminist Women’s Movement magazine“, 7-9.10.2020. godine, Međunarodni naučni skup Časopis Ženski pokret (1920-1938), Institutu za književnost i umetnot, Beograd.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2020). „Starost u reklamama: ejdžizam, rod, obrazovanje“, „Interkulturalnost u obrazovanju 2020”, 3. oktobar 2020. g, Subotica, Šesta međunarodna naučna konferencije InterKult 2020, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica (onlajn).
 • Bašaragin, Margareta; Gajić, Draga (2020). „Dr Margita Hercl – antifašistkinja i naučnica“, Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Naučnice u društvu, 11–13. februara 2020. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut SANU, Beograd.
 • Savić, Svenka; Bašaragin, Margareta; Dabižinović, Ervina (2019). „Poštanske marke u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor podataka za međuzavisnost roda i ideologije“, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 8, 4.09.- 8.09.2019, Filološki fakultet Nikšić,Univerzitet Crne Gore, Kotor.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2019). „Funkcije diskursne strategije 'govorenje uglas' u TV duelu političara u Srbiji danas“, Međunarodna naučna konferencija Mediji i javne poltike – uzmeđu proklamovanog i prakse, 24. maj 2019, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, srbija.
 • Bašaragin, Margareta (2018). „Rodni aspekti interkulturalnosti u udžbenicima za nemački kao drugi strani jezik u OŠ“, The 4th International Conference “Interculturalism In Education“, 13.10.2018, Pedagogical Institute of Vojvodina, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia.
 • Basaragin, Margareta (2018). “Gender and Cultural Aspects on Linguistic Space in Classroom Talk”, 2nd International Conference on Sociolinguistics ICS-2, 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
 • Savic, Svenka; Basaragin, Margareta; Radovic, Danijela (2018). “Gender and Ideology: Women on Postage Stamps in Serbia: 2000-2017”, 2nd International Conference on Sociolinguistics ICS-2, 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2018). „Žene i antifašizam na društvenoj mreži „Ženska posla“, Međunarodna naučna konferencija Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima, 25. maj 2018, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, uz podršku Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji, Novi Sad.
 • Bašaragin, Margareta (2018). „Jezik kao političo sredstv o ne_diskriminatorne prakse: jedno shvatanje roda u nemačkom jeziku profesh Lan Hornšajt“, Konferencija Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas, 8-11. februara 2018, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
 • Bašaragin, Margareta (2017). „Elementi interkulturnog obrazovanja u vannastavnim aktivnostima u osnovnim školama: primer rodne analize školskih priredbi u dvojezičnoj školi u Vojvodini“, The 3th International Conference “Interculturalism In Education“, 6-8.10.2017, Pedagogical Institute of Vojvodina, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2016). “Overlapping in Classroom Talk: Interplay of Gender and Language”, 9th International Gender and Language Association Conference IGALA “Time and Transition: Gender, sexuality discourse and language”, 19-21.05.2016, City University, Hong Kong, China.
 • Bašaragin, Margareta; Savić, Svenka (2016). “Gender perspective on teacher-pupils classroom interaction: feedback and evaluation”, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication– INPRA 2016, 10-12.06.2016.g., Sveučilište u Splitu, Hrvatska.
 • „14. Arbeitstagung der Konferenz der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum (KEG)“, 11-12.02.2016.g., Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland.
 • Bašaragin, Margareta (2015). „Gender sensitive textbooks analysis for Serbian in eighth grade - the case of educational identity politics“. DiscourseNet 15, International conference: Discourses of Culture – Cultures of Discourse, University library „Svetozar Marković”, Belgrade, March 19-21, 2015.
 • Bašaragin, Margareta (2015). „Interkulturalnost osnovnoškolske obrazovne prakse – primer školskih priredbi“. Međunarodna konferencija Metodički dani 2015, Kompetencije vaspitača za društvo znanja, Kikinda, 30. maj 2015.
 • Bašaragin, Margareta et al. (2014). „Upotreba rodno osetljivog jezika na internet sajtovima fakulteta Univerziteta U Novom Sadu“ (sa: Lj. Dević i D. Pejović). Međunarodna studentska konferencija „Jezik: uputstva za upoitrebu”, Studentski zbor Sveučilištva Jurja Dobrile u Puli i Interdisciplinarna udruga Talijanista „Apertis Verbis“, Pula, 8-11. maja 2014.
 • Bašaragin, Margareta (2014). “Sexism in anti-age magazine advertising ads - what do they promise?“. Mostovi medijskog obrazovanja/The Bridges of Media Education (međunarodna naučna konferencija, 23-24.05.2014). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Međunarodna konferencija Budućnost rodnih studija na univerzitetima, ACIMSI, Centar za rodne studije i Alumnistkinje, 6-7.06.2014. Novi Sad, UNS.
 • Graduate Conference on Theoretical and Methodological Practices of Discourse Approaches. April 25-26, 2014, Goethe University, Frankfurt.
 • Bašaragin, Margareta (2013). “TV commercial as a mirror of the stereotypical misogyny – critical analysis of the TV advertising from a gender perspective“. Mostovi medijskog obrazovanja/ The Bridges of Media Education (međunarodna naučna konferencija, 4-5.10.2013). Novi Sad: Filozofski fakultet.

PREDAVANJA I PROMOCIJE U ORGANIZACIJI „ŽENSKIH STUDIJA I ISTRAŽIVANJA“

 • Predavanje „Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018)“ u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka, 20.02.2020. u čitaonici Gradske biblioteke Subotica.
 • Tribina Znamenite žene XX veka - Našli smo Rozu Luksemburg, 24.01.20120. u čitaonici Gradske biblioteke Subotica.
 • Predavanje „Čitanje Pisama iz zatvora Roze Luksembur“ u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka, zajedno sa Anom Bu, dr Milošem Pankovom, dr Svenkom Savić i Majom Brukner, 15.01.2019, Galerija likovne umtnosti – poklon zbirka Rajka Mamužića, Novi Sad.
 • Predavanje „Žene na poštanskim markama u Srbiji i Crnoj Gori (2006-20018)“ u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka, zajedno sa dr Ervinom Dabižinović i profesorkom dr Svenkom Savić, 20.03.2019, Galerija likovne umetnosti – poklon zbirka Rajka Mamužića, Novi Sad.
 • Promocija knjige dr Uglješe Belića Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost, zajedno sa dr Uglješom Belićem (autor), dr Milošem Pankovom (komentator), profesorkom dr Svetlanom Tomin (mentorka) i profesorkom dr Svenkom Savić (mentorka), 22.2.2019, centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Tribina Znamenite žene XX veka - Našli smo Rozu Luksemburg, 1.04.2019. Jervrejska opština, Subotica.
 • Promocija knjige dr Uglješe Belića Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost, zajedno sa dr Uglješom Belićem (autor), dr Miloš Pankov (komentator), profesorkom dr Svetlanom Tomin (mentorka), 13.05.2019, Gradska biblioteka, Subotica.
 • Promocija knjige Erika autoke profesorke dr Svenke Savić, zajedno sa autorkom, 1.11.2018, Osnovna baletska škola „Raičević“, Subotica.

PROJEKTI

Naziv projekta: „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas? - Prilog istraživanju potencijala starijih žena i njihove diskriminacije“
Realizuje: ŽSI, Novi Sad, Srbija
Vreme trajanja: 1. februar 2020. g. – 30. april 2021.
Finansijska podrška: Ekumenska inicijativa žena, Omiš, Hrvatska
Pozicija: istraživačica

Naziv projekta: „Znamenite Jevrejke Subotice“
Realizuje: ŽSI, Novi Sad, Srbija
Vreme trajanja: 28. avgust 2020. g. – 15. decembar 2020.
Finansijska podrška: Grad Subotica, Republika Srbija
Pozicija: koordinatorka-istraživačica

Naziv projekta: „Znamenite Jevrejke Subotice – životna priča Sonje Licht“
Realizuje: ŽSI, Novi Sad, Srbija
Vreme trajanja: 6. avgust 2020. g. – 1. april 2021.
Finansijska podrška: Savez jevrejskih opština Srbije, Beograd, Srbija
Pozicija: koordinatorka istraživačica

Naziv projekta: „Onlajn ženske studijet“
Realizuje: Akademska inicijativa FORUM 10“, Novi Pazar, Srbija u saradnji sa ŽSI, Novi Sad, Srbija
Vreme trajanja: 7-28. novembra 2020.
Finansijska podrška: Ambasada Kraljevine Švedske u Srbiji
Pozicija: predavačica

decembar 2020.