Uglješa Belić, Završio osnovne i magistarske studije na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirao na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu, na temi „Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristupˮ (mentorka Svenka Savić). Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova.