U Pedagoškom zavodu Vojvodine  13. aprila 2022. u Novom Sadu (Bul. M. Pupina 6), u okviru Metodike nastave za izborni predmet – Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, održana je jednodnevna obuka nastavnika romskog jezika iz Vojvodine (ukupno 15) na kojoj su bila predavanja iz metodike nastave dveju Romkinja: prof. dr Marije Aleksandrović i Eldena Stanić sa Visoke škole strukovnih studija (VŠSS) u Vršcu.

Seminar su orgnaizovale dr Danijela Radović, savetnica u Pedagoškom zavodu Vojvodine i dr Marija Aleksandrović profesorka romskog jezika na VŠSS.

Cilj je obuke bio  da se nastavnicima predoče različite metode, strategije i načini rada sa učenicima  romskog jezika izbornog predmeta sa elementima nacionalne kulture i da im se ukaže na noviju literaturu na romskom jeziku koju u tu svrhu mogu koristiti.

Program obuhvata pitanja iz nastave književnosti i jezika (gramatike, diskursa tj. dijaloga), što su sadržaji pojedinih oblasti  u kursevima na VŠSS u Vršću. Taj podatak govori o ozbiljnom nivou na kojem se odvijala razmena  između predavačica i polaznika i polaznica seminara na romskom jeziku (uz uvodno predavanje na srpskom). Polaznici su bili izvorni govornici romskih dijalekata u Vojvodini (gurbetski, arlijski, kalderaški, rumunski romski) na kojima su skladno sarađivali.

Ovo je prvi put:

-  da je Ministarstvo prosvete podržalo plan obrazovanja romskih nastavnika (uglavnom su to žene, bila su 3 muškarca) u okviru institucije za to zadužene  (Pedagoški zavod Vojvodine);

- da su nastava i diskusije bile na romskom jeziku na svim dijalektima;

-  da su sami nastavnici romskog jezika diskutovali o izloženoj građi na osnovu sopstvenog iskustva i znanja u radu sa učenicima, uključujući i diskusiju o terminologiji za razne predmete ove nastave u pravcu njene standardizacije na nivou upotrebe u osnovnim školama.

U tome je veliki pomak u odnosu na ranije organizovane obuke usavršavanja nastavnika kada im se prezentovao već zaokružen materijal za negovanje standarda romskog jezika. U ovom seminaru su oni doprinosili standardu u predstandarnoj fazi koja evo sada traje.

I ovoga puta imala sam priliku da prisustvujem usavršavanju nastavnika romskog jezika koji pripadaju različitim romskim dijalektima u Vojvodini, kako bez problema razmenjuju svoja iskustva o jeziku na osnovu sopstvene intuicije za jezik, na osnovu prakse koju imaju sa učenicima, ali i na osnovu prakse u pojedinim  školama i iskustva u korišćenju novih udžbenika za nastavu romskog jezika kao elementa nacionalne kulture.

Za mene je bilo novo iskustvo da prisustvujem načinu na koji se vodi naučna diskusija na romskom jeziku o mogućim nazivima pojedinih lingvističkih termina, vođena u kulturnom kodu romske zajednice.

S. Savić