Eni Gajanova, je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad na Univerzitetu u Beogradu. Završila je dvosemestralni nastavni program Centra za ženske studije u Beogradu. Master rad ,,Udruženje ,,Živena“ i njen doprinos u osvajanju građanskog statusa žena od njenog osnivanja do 1918.godine“ odbranila je na master akademskin studijama politikologije: studije roda Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.