Vera Obradović, Redovna profesorka za predmete Scenske igre (na osnovnim studijama) i Koreodrama (na master studijama) na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu UB (2001), magistrirala  na Univerzitetu umetnosti Univerziteta u Beogradu (2008), dokotorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (2016), odbranivši rad od nazivom “Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva” (mentorka Svenka Savić), deo doktorata objavljen je pod istim naslovom (2016). Objavila je dvojezičnu monografiju ”Maga Magazinović: moderna igra umesto doktorata iz filozofije/Maga Magazinović: modern dance instead of a doctorate in philosophy” (2019). Urednica je Zbornika radova i inicijatorka naučnog skupa “Maga Magazinović: filozofija igre i/ili više od igre” (2019).