Kroz istraživačku delatnost Ženske studije i istraživanja afirmišu dekonstrukciju naučnih principa i kritičko promišljanje nauke. Na ovaj način otkriva se doprinos žena u nauci, kulturi i umetnosti i svim drugim društvenim sferama u kojima su žene nevidljive. Afirmiše se ženski pokret i održava se kontinuitet ženskog oslobođenja.

Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?
Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada su 1. februara 2020. godine započele realizaciju projekta pod nazivom Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas? - Prilog istraživanju potencijala starijih žena i njihove diskriminacije.
Projekat se bavi ostvarivanjem prava na NE-diskriminaciju, a promene kojima želimo da doprinesemo su: promena patrijarhalne svesti u odnosu na stare; promovisanje pozitivne slike o starijim ženama, o njihovim potencijalima i iskustvenim resursima; doprinos prevenciji i suzbijanju diskriminacije starijih i povećanje socijalne uključenosti starijih žena koja će doprineti njihovoj ranopravnosti, autonomiji, većoj vidljivosti, poštovanju i dostojanstvenom životu. Najvažnije aktivnosti projekta su istraživanja, kojima prikupljamo i analiziramo potencijale, resurse i postignuća starijih žena kao i različite oblike njihove diskriminacije; objavljivanje radova o ovim istraživanjima sa zaključcima i preporukama za promenu postojećeg negativnog stanja, štampanje „Izveštaja o rezultatima istraživanja i završni skup“.
Projekat, koji će trajati 15 meseci, finansijski je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Znamenite žene 20. veka
Udruženje Ženske studije i istraživanja dugoročno realizuje projekat „Znamenite žene 20. veka“ u okviru kojeg su do sada štampane monografije o Nedi Božinović (Gordana Stojaković, 2002), feminiskinje, mirovnjakinje i političarke, Jelici Rajačić Čapaković (Svenka Savić, 2008), političarki i prvoj sekretarki za ravnopravnost polova u APV, Eriki Marjaš (Svenka Savić, 2018), poznatoj primabalerini Baleta SNP. U svim ovim monografijama primenjuje se metod višeglasja: žene koja priča o sebi, autorke teksta i mnogobrojnih ’drugih’ koji evociraju svoje sećanje na znamenitu ženu.
U okviru ovom projekta, pokrenute su i aktivnosti na temu:
- „Žene na poštanskim markama u Srbiji i Crnog Gori"
- „Znamenite Jevrejke Subotice: životna priča Sonje Licht“

Jezik i rod
U okviru ženskih ljudskh prava na ovom projektu se otvoraju pitanja vezana za standardizaciju srpskog jezika u nekim domena upotrebe kada je u pitanju rod i disrkiminacija pomoću jezika (lingvicizam, seksizam). Projekat je počeo 1997. godine kursom pod istim nazivom, nastavio da živi u različitim akcijama (javne tribine, seminari, predavanja) s ciljem da se promeni postojeća praksa upotrebe rodno (ne)osetljivog jezika. Kodeks neseksističke upotrebe jezika u medijima (S. Savić, 2004), prvi je kodeks takve vrste u Srbiji.
- Literatura: Jezik zakona – karakteristike i rodna perspektiva
- Terminologija: 100 reči o ravnopravnosti - Rečnik termina o ravnopravnosti žena i muškaraca

Igra i rod
Igra i ples su domeni u kojima se u poslednjih nekoliko decenija događaju izrazite promene i inovacije kada je u pitanju rodna problematika: kakva je uloga žene u klasičnim baletima, kakva u modernoj igri i plesu, a sa fokusom na događanjima u Vojvodini. Svenka Savić, profesorka emerite, je na tu temu izdala 4 knjige: Pogled u nazad (2007), 55 godina Baletske škole u Novom Sadu (2006), Erika Marjaš (2018) i Žarko Milenković i Mirjana Matić (2019).

Feministička teologija
Feministička teologija promišlja pitanja koja je teologija oduvek promatrala, ali je sada fokus pomeren na ono šta žene u crkvama mogu reći o sistim tim temama, danas, ali i iz neposredne i dalje istorije.
Svetlana Snapšak, baveći se ženama u staroj Grčkoj i u starom Rimu podseća nas da su feminizmi postojali i pre feminizma kao društvenog pokreta, te da bi “morali biti deo opšte istorije žena, jer donose neočekivano sveže, premda starije ideje i svedoče o neočekivanim prostorima slobode.”