Obrazovni rad

Nastava u Ženskim studijama i istraživanjima odvijala se od školske 2003/2004. kao visokoškolski (prvo dvogodišnji, a posle jednosemestralni), alternativni i interdisciplinarni obrazovni program. Nastava je realizovana kroz obavezna predavanja i izborne aktivnosti (radionice, tribine, ulične aktivističke akcije). Ukupno je u Ženskim studijama održano više od 800 nastavnih jedinica fakultetske nastave.

Dvogodišnji program Ženskih studija odvijao se kroz raznovrsne tematske cikluse: žene i mediji, feministička teologija, teorije roda, feministički pristup književnosti (ginokritika), jezik i rod, feministička ekonomija, ženski pokreti, ljudska prava i nasilje nad ženama, žensko zdravlje, lezbejska egzistencija, nenasilna komunikacija, žene u politici, ženska istorija (životne priče)...

Kao jednosemestralni program Ženske studije postale su usko specificirane i koncentrisane na produbljivanje jedne odabrane oblasti po generaciji polaznica/ka (npr. Ekofeminizam u zimskom semestru 2007/2008. ili Interkulturalnost i duhovnost u letnjm semestru 2008/2009).

Uslov za upis na Ženske studije bio je da polaznice/ci imaju najmanje završenu srednju školu. Tokom obrazovnog programa obaveze polaznica/ka bile su da aktivno učestvuju na organizovanim predavanjima i u istraživačkim projektima. Na kraju kursa, polaznice/ci su pisali završni istraživački rad na određenu temu pod rukovodstvom odabrane mentorke.

Iskustva polaznica/ka pokazuju da su se u Ženskim studijama produbljivala saznanja, osvešćivala rodna uslovljenost i dekonstruisali stereotipi, i sticali svestrani pogledi na društvo u čijim okvirima nije uvek lako mapirati položaj pojedinke/ca.


Na predlog UG „Ženske studije i istraživanja” Univerzitet u Novom Sadu jula 2004. godine organizuje Školu romologije, zajedno sa ŽSI, kao oblik eksperimentalnog programa za stručno usavršavanje romske i neromske (studentske) populacije u Vojvodini.

Romologija je naučna oblast koja se bavi proučavanjem jezika, običaja i kulture Roma. Teorijski okvir je interdisciplinaran: koriste se metode kojima se razvija kritičko istraživanje romske zajednice u Evropi/Srbiji kroz istoriju i danas, sa težištem na otklanjanju stereotipa, predrasuda, rasne, rodne i svake druge diskriminacije Roma i Romkinja. U tu svrhu se koriste podaci iz: naučne literature, analize medija, studija roda i različitih istraživanja u institucijama sistema i građanskim organizacijama.

Cilja rada u školi je bio da se oformi homogena grupa polaznica i polaznika iz romske i neromske zajednice, koji su stekli osnovna znanja iz romologije kao interdisciplinarne naučne oblasti, ovladali tehnikama timskog rada, osposobljeni za interaktivnu nastavu i da nadalje senzibilišu širu javnost za potrebe romske zajednice.

Škola je organizovana 9 godina za redom, od školske 2004/2005. do 2012/2013. godine kao oblik stručnog usavršavanja na Univerzitetu u Novom Sadu u formi 32 časa u okviru 4 modula: jezik, kultura, istorija, stanovanje i demografija.

Polaznici su bili svi koji imaju diplomu završene srednje škole - kao minimum, a kao maksimum – magistri i doktori nauka, koji žele nešto da saznaju o navedenim temama. Polaznici su bili u obavezi da ispune tri uslova: prisustvo polovini ukupnog broja časova; učestvovanje u timskom istraživačkom radu (uz mentorski rad) i pisanje završnog rada (samostalno ili grupno), uz mentorsko rukovođenje i javno predstavljanje tog rada. Za to su dobijali uverenje o položenoj Školi (koje je potpisivao rektor UNS).

Posebno se vodilo računa o tome da se iskoriste nastavni potencijali romske elite za teme iz navedena 4 modula. Prednost je davana mladim romskim kadrovima koji su ranije već završili Školu romologije.