Obrazovni rad

Nastava u Ženskim studijama i istraživanjima odvijala se od školske 2003/2004. kao visokoškolski (prvo dvogodišnji, a posle jednosemestralni), alternativni i interdisciplinarni obrazovni program. Nastava je realizovana kroz obavezna predavanja i izborne aktivnosti (radionice, tribine, ulične aktivističke akcije). Ukupno je u Ženskim studijama održano više od 800 nastavnih jedinica fakultetske nastave.

Dvogodišnji program Ženskih studija odvijao se kroz raznovrsne tematske cikluse: žene i mediji, feministička teologija, teorije roda, feministički pristup književnosti (ginokritika), jezik i rod, feministička ekonomija, ženski pokreti, ljudska prava i nasilje nad ženama, žensko zdravlje, lezbejska egzistencija, nenasilna komunikacija, žene u politici, ženska istorija (životne priče)...

Kao jednosemestralni program Ženske studije postale su usko specificirane i koncentrisane na produbljivanje jedne odabrane oblasti po generaciji polaznica/ka (npr. Ekofeminizam u zimskom semestru 2007/2008. ili Interkulturalnost i duhovnost u letnjm semestru 2008/2009).

Uslov za upis na Ženske studije bio je da polaznice/ci imaju najmanje završenu srednju školu. Tokom obrazovnog programa obaveze polaznica/ka bile su da aktivno učestvuju na organizovanim predavanjima i u istraživačkim projektima. Na kraju kursa, polaznice/ci su pisali završni istraživački rad na određenu temu pod rukovodstvom odabrane mentorke.

Iskustva polaznica/ka pokazuju da su se u Ženskim studijama produbljivala saznanja, osvešćivala rodna uslovljenost i dekonstruisali stereotipi, i sticali svestrani pogledi na društvo u čijim okvirima nije uvek lako mapirati položaj pojedinke/ca.


ŠKOLA ROMOLOGIJE

Na predlog Udruženja „Ženske studije i istraživanja” Univerzitet u Novom Sadu jula 2004. godine organizuje Školu romologije, zajedno sa ŽSI, kao oblik eksperimentalnog programa za stručno usavršavanje romske i neromske (studentske) populacije u Vojvodini.

Romologija je naučna oblast koja se bavi proučavanjem jezika, običaja i kulture Roma. Teorijski okvir je interdisciplinaran: koriste se metode kojima se razvija kritičko istraživanje romske zajednice u Evropi/Srbiji kroz istoriju i danas, sa težištem na otklanjanju stereotipa, predrasuda, rasne, rodne i svake druge diskriminacije Roma i Romkinja. U tu svrhu se koriste podaci iz: naučne literature, analize medija, studija roda i različitih istraživanja u institucijama sistema i građanskim organizacijama.

Cilja rada u školi je bio da se oformi homogena grupa polaznica i polaznika iz romske i neromske zajednice, koji su stekli osnovna znanja iz romologije kao interdisciplinarne naučne oblasti, ovladali tehnikama timskog rada, osposobljeni za interaktivnu nastavu i da nadalje senzibilišu širu javnost za potrebe romske zajednice.

Škola je organizovana 9 godina za redom, od školske 2004/2005. do 2012/2013. godine kao oblik stručnog usavršavanja na Univerzitetu u Novom Sadu u formi 32 časa u okviru 4 modula: jezik, kultura, istorija, stanovanje i demografija.

Polaznici su bili svi koji imaju diplomu završene srednje škole - kao minimum, a kao maksimum – magistri i doktori nauka, koji žele nešto da saznaju o navedenim temama. Polaznici su bili u obavezi da ispune tri uslova: prisustvo polovini ukupnog broja časova; učestvovanje u timskom istraživačkom radu (uz mentorski rad) i pisanje završnog rada (samostalno ili grupno), uz mentorsko rukovođenje i javno predstavljanje tog rada. Za to su dobijali uverenje o položenoj Školi (koje je potpisivao rektor UNS).

Posebno se vodilo računa o tome da se iskoriste nastavni potencijali romske elite za teme iz navedena 4 modula. Prednost je davana mladim romskim kadrovima koji su ranije već završili Školu romologije.

Romológiai iskola Újvidéken

Osma škola Romologije
Sedma škola Romologije
Šesta škola Romologije
Peta škola Romologije


EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE