Udruženje „Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je nestranačko, samostalno udruženje koje proučava, istražuje, unapređuje i poboljšava društveni položaj žena.

Predsednica Udruženja: profesorka emerita Svenka Savić

UDRUŽENJE „ŽENSKE STUDIJE I ISTRAŽIVANJA": 1997-2020.

Višedecenijski rad Udruženja „Ženske studije i istraživanja“ (ŽSI) u Novom Sadu (1997-2020) dobar je povod da pokažemo kontinuitet nastojanja u Vojvodini da se u društvu izjednači, ili barem poboljša položaj žena u odnosu na položaj muškaraca. Pokazujemo da je i pre nas postojalo mnogo dobronamernih, hrabrih, pametnih i upornih žena koje su sagradile našu sadašnjost. Naša je onda dužnost da o tome vodimo računa, da stalno podsećamo na one pre nas, dok smo mi sada, a one koje dolaze, znaće to da cene. Važan je kontinuitet u društvu i unutar sopstvenog ženskog pokreta i da mi izgrađujemo tu tradiciju postojanosti.

Udruženje građana „Ženske studije i istraživanja“ osnovale smo 1997. godine kao visokoškolski obrazovni program o ženama i za žene (i muškarce). Tada je to bio alternativan akademski program. Pomerile smo položaj žena u društvu time što smo uspele da jedan alternativni visokoškolski program za žene i o ženama 'umestimo' u redovno visokoškolsko obrazovanje na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru ACIMSI Centzra za rodne studije (od školske 2004-2005. do 31. januara 2020).

U ŽSI se oko 1000 žena obrazovalo u dvogodišnjem programu, a 150 žena i 3 muškarca dobilo sertifikate. ŽSI su bile i ostale mesto susreta novih ideja, inovatorskih akcija i ostvarenja. Mnoge žene koje su pohađale naše programe danas su u institucijama i organizacijama u kojima takvo znanje mogu pokazati. Studije su danas stub mreže ženskih organizacija u Novom Sadu, pripadamo širokoj mreži ženskih studija u državi. Tu je rasadnik ideja o ravnopravnosti svih različitih, osmišljen program promena usmerenih ka građanskom društvu. U ovom delu radile smo mnogo toga što su radile i naše prethodnice tokom prethodna dva veka. Sada mogu žene da uče o ženama iz prošlosti, što kao oblik kontinuiteta sa našim prethodnicama nije do sada postojao.

Jedan alternativni interdisciplinarni visokoškolski program nastao kao građanska inicijativa žena, institucionalizovan je nakon 10 godina na Univerzitetu, čime je samo prividno, misija Udruženja ispunjena. Početkom 2020. takva mogućnost na Univerzitetu u Novom Sadu je ukinuta i predstoji nam ponovno veoma aktivno napredovanje u visokoškolskom obrazovanju žena u novim političkim i naučnim uslovima.

Obrazovni program jedan je deo aktivnosti u Ženskim studijama. Ono što ih razlikuje od ostalih studija u zemlji jeste istraživački rad na projektima: Životne priče žena u Vojvodini; Feministička teologija, a deo rada na projektu Znamenite žene Novog Sada iskorišćen je za mnoge pojedinačne aktivnosti. Rezultati projekata su štampani u obliku knjiga.

Prof. emerita dr Svenka Savić

 

PRINCIPI RADA I VREDNOSTI ŽENSKIH STUDIJA I ISTRAŽIVANJA - ŽSI
Kako radimo i za šta se zalažemo?

 1. Poštovanje ljudskih prava
  ŽSI priznaje urođeno dostojanstvo svake osobe i podržava ugrožene pojedince/ke i zajednice u njihovom nastojanju da se izbore za budućnost dostojnu žena i muškaraca i društvo u kome se poštuju ljudska prava, nediskriminacija, jednakost i jednake individualne i društvene mogućnosti za sve osobe uz uvažavanje njihove različitosti.

 2. Rodna ravnopravnost
  ŽSI se zalaže za jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce i vidi to kao uslov za kulturni, politički, ekonomski, socijalni i svaki drugi napredak zajednice.

 3. Upotreba rodno senzitivnog jezika

 4. Razvoj solidarnosti i sestrinstva
  ŽSI se zalaže za solidarnost i socijalnu pravdu i da oni koji/koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti imaju veće učešće u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, poboljšanja životnog standarda i opšte dobrobiti. Solidarnost, međusobno povezivanje i inkluzija treba da doprinesu prevazilaženju društvenih problema i dostojanstvenom životu za sve.

 5. Doprinos ženskoj istoriji i istoriji za žene

 6. Partnerstvo, participativnost i timski rad
  ŽSI se zalaže za stalan dijalog i partnerstvo, uključivanje i povezivanje ženskih organizacija i svih zainteresovanih strana u svim oblastima svog delovanja. U skladu sa tim principom, ŽSI podržava učešće svih građana i građanki u procesu donošenja odluka bitnih za njihov život i život njihove zajednice. Smatra da je razvoj stabilnog i solidarnog društva rezultat inkluzivnih i participativnih procesa, pristupa orijentisanih ka osobama i usmerenja ka pitanjima roda, umrežavanju i radu na izgradnji građanskog društva.

 7. Interkulturni dijalog
  ŽSI se zalaže za uspostavljanje dinamičkih i interaktivnih odnosa između grupa koje pripadaju različitim kulturama i za otvorenu i dostojanstvenu razmenu mišljenja između pojedinaca i pojedinki i grupa drugačijeg etničkog, kulturnog, verskog i jezičkog porekla i nasleđa uz uzajamno razumevanje i poštovanje.

 8. Transparentnost, odgovornost i efikasnost u radu
  U svim aspektima svog rada ŽSI se zalaže za najviše standarde efikasnosti, kvaliteta, fleksibilnosti, transparentnosti i otvorenosti u radu, kao i za odgovornost i etičnost prema svim zainteresovanim stranama. ŽSI to postiže putem pravilne i racionalne raspodele i korišćenja raspoloživih resursa, ulaganjem u njihov razvoj i spremnošću da uči i da se menja u skladu sa zahtevima svog okruženja.

 9. Održivi razvoj
  ŽSI podržava uspostavljanje ravnoteže između društvenih, ekonomskih, tehnoloških i ekoloških faktora kako bi se bogatstvo i resursi naše planete sačuvali za buduće generacije.