Osnivačice

Ana Bu, diplomirala je na Odseku za germanistiku na Filozofskom fakultetu UNS. Autorka i realizatorka akreditovane obuke za interkulturalno učenje i nastavu. Dobitnica godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova Izvršnog veća AP Vojvodine za 2006. godinu.

Horak Alisa, studirala medicinski fakultet, radi na Novosadskom Otvorenom Univerzitetu - Centra za kulturu (1998). Pored interesovanja za prava žena aktivno se bavi umetnošću.

Nada Ler Sofronić, Njena doktorska disertacija smatra se prvom feminističkom tezom odbranjenom u socijalističkoj Jugoslaviji i delom je objavljena u knjizi Neofeminizam i socijalistička alternativa (1985). Oblasti istraživanja: pitanja ženskog iskustva, identiteta i odnosa moći među polovima/rodovima u različitim društvenim sistemima, rodna dimenzija globalnih neokonzervativnih trendova i žena u uslovima post-socijalističke tranzicije.

Veronika Mitro, diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na ACIMSI Centru za rodne studije (mentorka Vera Vasić), dugogodišnja saradnica u ŽSI (1997-2008) na projektu Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče. Zaposlena u Udruženju “Iz kruga Vojvodina“.

Tatjana Perić, diplomirala na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta UNS, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS. Ekspertizu u pravima manjina i naročito pravima Romkinja i Roma u Evropskom centru za romska prava iz Budimpešte. Autorka je niza članaka i izveštaja o ljudskim pravima u jugoistočnoj Evropi i urednica nekoliko međunarodnih publikacija na tu temu.

Svenka Savić, redovna profesorka Psiholingvistike na Odseku za srpski jezik i lingvistiku, profesorka emeritus Univerziteta u Novom Sadu (2010), napisala preko 500 različitih tekstova iz nekoliko interdisciplina: Lingvistike, Feminisičke lingvistike, Feminističke teologije, Romologije, Ženskih studija i Rodnih tudija. Posebno polje interesovanja je igra i balet.

Vijera Suhanek, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beograd Odeljenje za Germanistiku. Profesorka je Nemačkog jezika u Srednjoj saobraćajnoj školi "Pinki" u Novom Sadu (sada u penziji).

Gordana Štasni, redovna profesorka na Odseku za srpski jezik i lingvistiku gde je magistrirala odbranivši tezu „Polne razlike u narativima adolescenata“, zatim doktorirala iz metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Objavila je brojne stručne i naučne radove i leksikologije i derivatologije, kao i  nekoliko knjiga, sama: Reči o čoveku (2013), ili u koautortvu: Rod i jezik (sa S. Savić, V. Mitro, M. Čanak).

Ljubica Šugić, diplomirala na Odseku za Sociologiju Filozofskog fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena u Baletu Srpskog narodnog pozorištu - Balet na poslovima administracije i organizacije.

Dubravka Valić Nedeljković, redovna profesorka (u penziji) na Žurnalistici Filozofskog fakulteta UNS: Diplomirala na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na Odseku masovne komunikacije na Fakultetu političkih nauka UB, doktorirala na Filozofskom fakultetu UNS odbranivši disertaciju „Pragmatičke osobine intervjua ostvarenih na radiju“ (mentorka Svenka Savić). Oblasti istraživanja: mediji i multikulturalizam.

Vera Vasić, redovna profesorka (u penziji) Sintakse standardnog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnja aktivna saradnica projekata Psiholingvistička istraživanja i Standardni srpski jezik. Objavila je četiri knjige i pedesetak radova iz oblasti lingvistike, srbistike i leksikologije.