Saradnice i saradnici

Margareta Bašaragin, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu na temi „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodiniˮ (mentorka Svenka Savić). Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Oblasti interesovanja: jezik i rod, jezik (užbenika, u razredu i dr.).

Nataša Belić, osnovne studije završila na Odseku za lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (1995). Akademsko zvanje magistra književnih nauka stekla je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta UNS (2010). Upravnica je Biblioteke Filozofskog fakulteta. Autorka je brojnih personalnih bibliografija.

Uglješa Belić, Završio osnovne i magistarske studije na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirao na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu, na temi „Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristupˮ (mentorka Svenka Savić). Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova.

Csilla Dávid (Čila David), diplomirala na Jugoslovenskom institutu za novinarstvo na smeru za fotoreportere (mentor Tomislav Peternek, od 1987. radi u redakciji dnevnog lista Magyar Szó, a od 1992. godine postaje fotoreporterka i saradnica dnevnih i periodičnih izdanja. Završila je dvogodišnje „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu Životne priče Mađarica u Vojvodini (Vajdasági magyar nők élettörténetei), u kojem je zabeležila životnu priču fotoreporterke Ane Lazukić; 2012.

Marijana Čanak, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost, Završila je dvogodišnji obrazovni kurs Ženskih studija i istraživanja, kao i Školu romologije.Danas zaposlena u UG „Iz kruga Vojvodina“, Novi Sad. Piše pripovetke.

Eni Gajanova, je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad na Univerzitetu u Beogradu. Završila je dvosemestralni nastavni program Centra za ženske studije u Beogradu. Master rad ,,Udruženje ,,Živena“ i njen doprinos u osvajanju građanskog statusa žena od njenog osnivanja do 1918.godine“ odbranila je na master akademskin studijama politikologije: studije roda Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Dijana Gajić, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na Odseku za srpski jezik i književnost; stepen master rodnih studija stekla je (2013) na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši master rad pod nazivom „Kritička analiza diskursa u rodnim studijama: pisani mediji namijenjeni ženama (mentorka Svenka Savić). Pored objavljivanja naučnih radova bavi se i lektorisanjem.

Edita Jankov, diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivna je kao volonterka u radu Jevrejske opštine, na funkciji je predsednice Lige žena. U Ženskim studijama je bila članica Saveta.

Julijana Jovičić, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS; profesionalno prevodi sa i na nemački (i engleski) jezik, objavila je knjigu „Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka: na tragu zlatne decenije srpsko-nemačkih interkulturnih veza. Mina i Talvj u privatnoj korespondenciji“, 2012, (na osnovu odbranjenog magistarskog rada, mentorka Svenka Savić).

Slobodanka Markov, profesorka Sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (u penziji). Predavačica i jedno vreme koordinatorka ACIMSI Centra za rodne studije UNS, dobitnica priznanja za ravnopravnost polova Vlade Vojvodine u 2010. godini.

Vera Obradović, Redovna profesorka za predmete Scenske igre (na osnovnim studijama) i Koreodrama (na master studijama) na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu UB (2001), magistrirala  na Univerzitetu umetnosti Univerziteta u Beogradu (2008), dokotorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (2016), odbranivši rad od nazivom “Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva” (mentorka Svenka Savić), deo doktorata objavljen je pod istim naslovom (2016). Objavila je dvojezičnu monografiju ”Maga Magazinović: moderna igra umesto doktorata iz filozofije/Maga Magazinović: modern dance instead of a doctorate in philosophy” (2019). Urednica je Zbornika radova i inicijatorka naučnog skupa “Maga Magazinović: filozofija igre i/ili više od igre” (2019). 

Miloš Pankov, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS, odbravniši rad na temu „Diskurs analiza medijskog izveštavanja o lokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine“ (mentorka Svenka Savić), objavljeno u knjizi Diskurs ratnog izveštavanja (2019).

Klaudija Petrović, saradnica na izradi veb sajta „Ženskih studija i istraživanja" od 2017. godine.

Tatjana Radojević, diplomirala na Ekonomskom fakultetu UNS (smer informatika). Završila je dvogodišnji obrazovni program „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu “Ka rodnom budžetiranju: vodič”, sa objavljenim radom “Prezentacija metoda rodno osetljive analize budžeta” (ur. Tatjane Đurić-Kuzmanović). Stepen master rodnih studija stekla je na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši master rad pod nazivom “Analiza potrošnje domaćinstava starijih žena u Novom Sadu” (mentorka Slobodanke Markov).

Danijela Radović, diplomirala na Odseku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS (2001); akademsko zvanje magistre lingvističkih nauka (2008) i naučni stepen doktora lingvističkih nauka (2014) stekla je odbravniši rad „Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika", (2014) na Odseku za srpski jezik i lingvistiku istog fakulteta (mentorka Vera Vasić). Uža specijalnost u okviru nauke o jeziku su pitanja usvajanja i učenja jezika, dvojezičnosti i višejezičnosti u Vojvodini u osnovnim i srednjim školama i iz tih interdisciplina napisala je značajan broj radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku.

Milica Ružičić Novković,  profesorka srpskog jezika, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS, jedna od osnivačica i direktorka Udruženja “Živeti uspravno” u Novom Sadu. Aktivistkinja pokreta za samostlani život; objavljuje knjige, među kojima „Izboriti se za izbor“ (2017), piše radove iz oblasti jezika, rodnih i ženskih studija, invalidnosti, sa fokusom na različitim oblicima disrkiminacije.

Zilka Spahić Šiljak je profesorica rodnih studija, stepen doktora rodnih studija stekla je na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu (2007). Oblasti kojima se bavi uključuju teme roda, religije, ljudskih prava, politike, i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Od 2011-2019 je radila kao predavačica i istraživačica na Harvard Univerzitetu i Stanford Univerzitetu u Americi, a pre toga je  šest godina vodila program Religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Direktorica je TPO Fondacije Sarajevo, koja se bavi pitanjima obrazovanja, interkulturnog dijaloga i izgradnje mira, i osnaživanja mladih i žena za liderstvo. Gostujuća je profesorica na Univerzitetu Roehampton u Londonu i predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Objavila je preko deset knjiga.

Gordana Stojaković, diplomirala na Prirodno matematiĉkom fakultetu –Odsek za turizam Univerziiteta u Beogradu (1980). U ŽSI rukovodila je projektom Znamenite žene Novog Sada i objavila knjigu pod tim nazivom (2001). Potom je završila specijalistiĉke rodne studije na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (2005), gde je i doktorirala sa temom „Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine“(2011). Dobitnica je Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova Izvršno veće AP Vojvodine (2008).

Dijana Subotički, diplomirala na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS odbranivši rad „Diskurs analiza tekstova o starima" u dnevnom listu “Danas” (2007); završila ACIMSI Evropske master studije na UNS; završava doktorski rad na ACIMSI Centru za rodne studije UNS: Percipiranje žena u politici u Srbiji i Hrvatskoj: životne priče i medijski diskursi (2017).

Svetlana Tomin. redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta UNS i predavačica na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu i saradnica ŽSI od 1997. Objavila je 8 i priredila 5 knjiga povezanih sa temom žene iz srednjeg veka u Srbiji.