Prilog istoriji ženskih studija u Novom Sadu: vreme promene (2020-2021) Svenke Savić i Margarete Bašaragin naslov je publikacije nastale na projektu "Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji danas" koji su ŽSI realizovale uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša, Hrvatska (1.02.2020 - 30.04.2021).

Publikacija daje pregled aktivnosti ŽSI tokom trajanja projekta koji je rezultirao knjigom "Starost i rod u vremenu i prostoru" kao i aktivnosti u okviru četiri osnovne delatnosti ŽSI - edukativne, istraživačke, izdavačke  i dokumentacione tokom 2020. godine i početkom 2021. godine.