Aktivnosti

Saradnica ŽSI dr Zilka Spahić-Šiljak, doktorka nauka iz oblasti rodnih studija i progamska direktorica TPO Fondacije, Sarajevo, BiH, vanredna profesorica na Univerzitetu Roehemton, London u V. Britaniji (University of Roehampton London, UK) 4. aprila 2021. g. je razgovarala sa koordinatorkom ŽSI Svenkom Savić, profesoricom emetritom na Filozofskom fakultetu, UNS, Novi Sad.

Tema razgovora je mirovni aktivizam sa ciljem da se zabeleži svedočenje Svenke Savić o svom angažmanu tokom poslednjih decenija, a prof. dr  Zilka Spahić-Šiljak će ih prikazati studentima i studentkinjama mirovnih studija. Savić je do sada objavila sama ili u koautorstvu 3 knjige iz feminističke teologije: Feministička teologija (1999), Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (sa Rebekom Jadrankom Anić, 2009), Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini (2017). Ovome treba dodati i Međureligijski kalendar koji izdaju Ženske studije u saradnji sa Marijanom Ajzenkol iz Zemuna.

Neda Božinović je rođena u selu Topolo kraj Dubrovnika, osnovnu školu je završila u Stonu, srednju (gimnaziju) u Kotoru, a Pravni fakultet UB u Beogradu, 1939. Kasnih tridesetih godina bila je aktivna u studentskom i ženskom pokretu, a tokom Drugog svetskog rata antifašistička borkinja, aktivna u Antifašističkom frontu žena, kao i u Narodnooslobodilačkoj borbi. Posle rata bila je poslanica u Saveznoj skupštini, i sudijka Ustavnog suda, da bi se 1974. povukla iz političkog života. Tokom rata u Jugoslaviji, bila je aktivistkinja Centra za antiratnu akciju, aktivistkinja i jedna od osnivačica Žena u crnom.

„ ... jedan od ciljeva za poboljšanje društvenog položaja romske zajednice u svetu, u Evropi i kod nas jeste obrazovanje Roma i Romkinja na svim nivoima – od predškolskog do visokoškolskog, uključujući i obrazovanje odraslih“, podseća Svenka Savić.
 
Škola romologije je u 2007. godini postala utočište istraživačkom projektu „Izgrađivanje romske intelektualne elite na Univezitetu u Novom Sadu“ u okviru kojeg su se okupili svi romski studenti i studentkinje koji studiraju na raznim fakultetima UNS-a (u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu) i na stručnim višim i visokim školama. Cilj je bio izgrađivanje modela visokog obrazovanja romskih studenata na Univerzitetu kao instituciji.
 
Završnu publikaciju projekta „PRO Health for Roma – Rešavanje problema diskriminacije i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice“, možete preuzeti na: https://rrasrem.rs/wp-content/uploads/2021/03/PRO-HEALTH-for-Roma-Within-With-and-For-Roma-publication-March-2021-web.pdf

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje “Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi: metod intersekcionalnosti”. Predavanje će održati dr Margareta Bašaragin onlajn putem zoom platforme 7. aprila 2021. godine sa početkom u 12 časova.

Predavanje će se fokusirati na pitanje standardizacije rodno osetljivog jezika u službenoj i javnoj upotrebi. Rodno osetljiv jezik ne podrazumeva samo doslednu primenu ženskog gramatičkog roda prilikom imenovanja ženskih osoba, njihovih zanimanja ili titula, već obuhvata i načine na koje se jezik koristi radi otklanjanja raznih vidova diskriminacije u jeziku, ali i one koje doprinose većoj vidljivosti žena i njihovom doprinosu društvu, nauci i kulturi. Inventar problema koji istražuje predavačica obuhvata primenu rodno osetljivog jezika u medijima, u obrazovanju, u naučnim časopisima, na sajtovima univerziteta, u sudu, lekarskim ordinacijama i dr.