Aktivnosti

24. aprila u 11h u prostorijama organizacije ...Iz kruga - Vojvodina (Bulevar Vojvode Stepe 67) Udruženje Ženske studije i istraživanja, IZ KRUGA - VOJVODINA i Žene u crnom, Beograd su promovisale novu knjigu o starosti i starenju i obeležile sećanje na jednu prethodnicu iz ženskog pokreta Nedu Božinović.
Knjiga „Starost i rod u vremenu i prostoru: šta starije žene (ne) mogu u Srbiji danas" konačan je rezultat rada na projektu Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas? koji je finansirala Ekumenska inicijativa žena, Omiš, Hratska (1.2.2020-30.04.2021). Tokom rada na projektu prikupile smo dovoljno teorijskih i empirijskih podataka za dizajniranje celovitog feminističkog kursa koji bi se predavao na ženskim ili rodnim studijama. Kurs je takve sadržine držala Slobodanka Markov na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, posvećen toj temi, uz oslonac na teorijski pristup Simon de Bovoar. Osnovu novog kursa takođe čine filozofske ideje iz Drugog pola (1949) De Bovoar i podataka iz knjige Starenje (1987), a na empirijskim podacima iz Srbije, objedinjene u knjizi Margarete Bašaragin ur. u kojoj svoje tekstove daju Eva Bahovec, Svenka Savić, Margareta Bašaragin, Sanja Kojić Mladenov, Staša Zajović, Tatjana Radojević (u izdanju ŽSI).

Saradnica ŽSI dr Zilka Spahić-Šiljak, doktorka nauka iz oblasti rodnih studija i progamska direktorica TPO Fondacije, Sarajevo, BiH, vanredna profesorica na Univerzitetu Roehemton, London u V. Britaniji (University of Roehampton London, UK) 4. aprila 2021. g. je razgovarala sa koordinatorkom ŽSI Svenkom Savić, profesoricom emetritom na Filozofskom fakultetu, UNS, Novi Sad.

Tema razgovora je mirovni aktivizam sa ciljem da se zabeleži svedočenje Svenke Savić o svom angažmanu tokom poslednjih decenija, a prof. dr  Zilka Spahić-Šiljak će ih prikazati studentima i studentkinjama mirovnih studija. Savić je do sada objavila sama ili u koautorstvu 3 knjige iz feminističke teologije: Feministička teologija (1999), Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (sa Rebekom Jadrankom Anić, 2009), Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini (2017). Ovome treba dodati i Međureligijski kalendar koji izdaju Ženske studije u saradnji sa Marijanom Ajzenkol iz Zemuna.

Neda Božinović je rođena u selu Topolo kraj Dubrovnika, osnovnu školu je završila u Stonu, srednju (gimnaziju) u Kotoru, a Pravni fakultet UB u Beogradu, 1939. Kasnih tridesetih godina bila je aktivna u studentskom i ženskom pokretu, a tokom Drugog svetskog rata antifašistička borkinja, aktivna u Antifašističkom frontu žena, kao i u Narodnooslobodilačkoj borbi. Posle rata bila je poslanica u Saveznoj skupštini, i sudijka Ustavnog suda, da bi se 1974. povukla iz političkog života. Tokom rata u Jugoslaviji, bila je aktivistkinja Centra za antiratnu akciju, aktivistkinja i jedna od osnivačica Žena u crnom.

„ ... jedan od ciljeva za poboljšanje društvenog položaja romske zajednice u svetu, u Evropi i kod nas jeste obrazovanje Roma i Romkinja na svim nivoima – od predškolskog do visokoškolskog, uključujući i obrazovanje odraslih“, podseća Svenka Savić.
 
Škola romologije je u 2007. godini postala utočište istraživačkom projektu „Izgrađivanje romske intelektualne elite na Univezitetu u Novom Sadu“ u okviru kojeg su se okupili svi romski studenti i studentkinje koji studiraju na raznim fakultetima UNS-a (u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu) i na stručnim višim i visokim školama. Cilj je bio izgrađivanje modela visokog obrazovanja romskih studenata na Univerzitetu kao instituciji.
 
Završnu publikaciju projekta „PRO Health for Roma – Rešavanje problema diskriminacije i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice“, možete preuzeti na: https://rrasrem.rs/wp-content/uploads/2021/03/PRO-HEALTH-for-Roma-Within-With-and-For-Roma-publication-March-2021-web.pdf